Завъртете устройството

СЧЕТОВОДНО-ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

 

С цел да предложим по-добре фокусирани към нуждите на клиентите услуги, през 2012 г. счетоводната дейност бе отделена от структурата на България Инженеринг ЕАД в нова дъщерна фирма Б.И. Финанс ЕООД.

Обхват на счетоводните и финансово-консултантски услуги, предлагани от Б.И. Финанс ЕООД:

Счетоводно обслужване:

 • Текущо счетоводно отчитане на дейността на дружеството – обработка на документи, изготвяне на първични документи, следене на разчети с доставчици и клиенти;
 • Текуща отчетност на дейността на дружеството пред контролни органи и институции;
 • Счетоводно годишно приключване и отчитане;
 • Периодични отчети за целите на мениджмънта – в съгласувана с мениджмънта форма и срокове.

Работни заплати и личен състав (ТРЗ):

 • Съдействие по изготвяне на трудови договори на служителите, както и граждански договори с външни лица;
 • Поддържане лични досиета на служителите на дружеството;
 • Изготвяне на ведомости за заплати след получаване на отчет за положения труд и други документи;
 • Изготвяне на платежни документи за изплащане на заплати, осигуровки и данъци;
 • Деклариране пред данъчна администрация и/или други институции на информация във връзка с изплатени заплати и осигуровки.

Данъчно консултиране

Други несчетоводни услуги, свързани с дейността на дружеството:

 • Представителство пред данъчната администрация;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Представителство пред органите на Инспекция по труда. Посредничество при подписване на договори за трудова медицина;
 • Съдействие във връзка с публикуване на годишни финансови отчети в Търговски регистър;

Бюджетиране и планиране:

 • Консултиране при изготвяне на месечен и годишен бюджет на дружеството;
 • Консултиране във връзка с търсене на източници на финансиране;
 • Изготвяне на бизнес-план, оформяне на документи за кандидатстване за банкови кредити и за финансиране по оперативни програми на ЕС;
 • Изготвяне на отчети към финансиращи организации – текущо и при приключване на проект.

 

 

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

 • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
 • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
 • оценка на ЕСКО проекти;
 • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
 • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.