Завъртете устройството

Технология MiniJET - нов тип микропилоти

Технологията се състои в изграждането на колони jet-grouting с помощта на кухи пръти от високоустойчива стомана, които на етап изпълнение функционират като цялостна група пръти, позволявайки инжектиране под високо налягане на циментовата смес (до макс. 400 bar). След перфорирането кухите пръти остават във вътрешността на колоната „MiniJET“, превръщайки се в нейната армировка (Фиг.1).

Фиг. 1 Схема на пробивно – инжектиращата система „MiniJET“

 

Възможна е направата на колоните от заздравена почва с диаметри между 300 мм и 600 мм в зависимост от техничвските нужди и от инженерно-геоложките условия, в които се правят. Вместо обичайната група jetting е предвидено използването на система за сондиране/инжектиране, която остава вътре и се състои от пробивна корона с 3 броя дюзи.  Дюзите са директно монтирани върху пробивната корона, която остава вътре.

Фиг.2 Пробивна корона с впръскващи дюзи Фиг.3 Изграденото струйно-инжекционно циментово тяло

 

Области на приложение на техниката „MiniJET

Системата „MiniJET” е особено подходяща за укрепяване на фундаменти натоварени на опън, фундаментни микропилоти, конструктивни елементи като анкери и попчвени гвоздеи, за намеса в консолидацията по време на строителството и за стабилизиране на почвите.

На следващите фигури са представени различните области на приложение на системата „MiniJET” в геотехническото инженерство. 

Фиг.4 Почвени гвоздеи и анкери за укрепване на откоси

Фиг.5 Анкери за анкериране на           фундаментни плочи при воден подем

Фиг.6 Микропилоти за усилване на съществуващи фундаменти

Фиг.7 е показан схематично монтиран постоянен анкер с полиетиленова защита.
Фиг.8 и Фиг.9 Почвени гвоздеи за стабилизиране на свлачища и откоси
 

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

  • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
  • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
  • оценка на ЕСКО проекти;
  • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
  • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.