Завъртете устройството

Технология JET GROUTING

Технологията „Jet grouting” представлява инжектиране под високо налягане на различни химически реагенти – свързващи вещества (заздравители), служещи за подобряване качествата на почвата. Заздравителите разрушават почвената структура и се смесват с получената маса до хомогенна смес, след което образуват каменовидна маса. Този метод е приложим при всички видове почва, от глина до груб чакъл.

 „Jet grouting” намира приложение при:

 • заздравяване на основата на съществуващи сгради;
 • третиране на основата на сгради в близост строителни изкопи;
 • подобряване на основата на фундаменти при увеличаващо се натоварване или при недопостими слягания;
 • изграждане на вертикални противофилтрационни стени;
 • заздравяване и уплътняване на дъното при строителни изкопи;
 • уплътняване на дъното под тръбни канали;
 • изграждане на хоризонтален „чадър“ в тунелното строителство;
 • изграждане на обвивка в тунелното строителство при преминаване през слаби (също и водонаситени) почви и в близост до сгради;
 • изграждане на стени на кръгли или полигонални шахти;
 • уплътняване на фуги;
 • заздравяване на почвата при провеждане успоредно на съседни специални геотехнически мерки.

На следващата фигура са представени схематично етапите на изпълнение на инжекционните мероприятия.

1 - Пробиване на отвор; 2 – Достигане на необходимата дълбочина; 3 – Полагане в отвора на уред за впръскване на циментовия разтвор; 4 – Впръскване на циментовия разтвор; 5 – Изтегляне на въртящия сондажен прът по време на впръскване на разтвора; 6 – почвен стълб, запълнен с циментов разтвор.

Съществуват три основни системи за впръскване на свързващото вещество:

 •  Еднокомпонентна система (A) – разрушаването на почвената структура се осъществява чрез самото свързващо вещество. Предимство на еднокомпонентната система е приложението при различни ъгли на работа, при укрепване на сгради и тунели където мястото е ограничено. Прилага се при малки дълбочини и малки хоризонтални радиуси на инжектиране. Еднокомпонентната система се отличава с по–краткото време за подготовка и сравнително ниска цена.
 • Двукомпонентна система (B) – базирана е основно на еднокомпонентната, но заради повишаване на инжекционния радиус на проникване е приложен газ (сгъстен въздух), който е като обвивка и се впръсква едновременно с втвърдителя. Тази система се прилага на по-големи дълбочини.
 • Трикомпонентна система (C) - разрушаването на почвата се извършва чрез смес на вода и въздух под високо налягане, подавани чрез специална дюза. Свързващият материал се подава от друга дюза разположена по-ниско от предходната. Тази система е по–рентабилна на места с трудна за сондиране почва поради това, че за постигане на същия диаметър и обем с еднокомпонентната е нужно да се изработят няколко сондажа. Предимството на този метод е при прилагането му при свързани почви.

Геометричната форма на тялото се определя от движенията на сондажния прът:

 • без завъртане на сондажния прът при изтегляне се образува ламела;
 • с частично (секторно) завъртане се образува частична колона;
 • с изтегляне и пълно завъртане на пръта се образува цилиндрично тяло - колона.

Подвижността и възможността за изпълнение при всякакви полски условия, стандартизирането на процедурите и контрола на качество по време на изпълнение, правят метода иновативен и интересно средство за изпълнение на специални геотехнически работи.

 

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

 • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
 • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
 • оценка на ЕСКО проекти;
 • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
 • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.