Завъртете устройството

СЕКТОР ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За да подържа най-високо ниво и качество на услугата България Инженеринг ЕАД разчита на опита на солиден екип от професионалисти и международни експерти от Европа и САЩ. Възможността да сформираме екип от специалисти в завсимост от спецификата на конкретната задача ни позволява да отговорим и на най-големите предизвикателства в сферата на енергийната ефективност. Изготвяне на анализи, проучвания, оценки, изследвания и други, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми за Търговия с Бели Сертификати и разработване на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания. България Инженеринг ЕАД е член на Камарата на Енергийните Одитори (КЕО)

Консултации относно възможностите за оптимизиране на разходите за управление и подръжка – проектиране, оторизация и технически надзор

WEB базирана платформа с възможност за следене на параметри и генериране на различни видове справки и анализи (график за електропотреблението на различни обекти, определяне на енергийните разходи в себестойността на продукцията и други).

 • Енергиен одит на нови инвестиционни проекти, както и на съществуващ сграден фонд и производствени съоръжения
 • Консултации относно възможностите за внедряване на енергийно ефективни практики генериращи енергийни спестявания
 • Проектиране, оторизация и технически надзор на мерки произтичащи от двете предходни
 • Енергийно обследване на сгради и предприятия. Анализ на технологичната част (инсталации и управление).
 • Избор на подходяща система (датчици и програмен продукт) за събиране и анализиране на данни за нуждите на енергийния мениджмънт
 • Изграждане и присъединяване на системи за енергиен мениджмънт.
 • Системи за дистанционно управление на процесите с възможност за автоматизирани интервенции включително и при аварии

 

Последни проекти

 • Модел за търговия с бели сертификати за България

 • Специализирани методики за оценка на енергийни спестявания

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

 • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
 • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
 • оценка на ЕСКО проекти;
 • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
 • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.