Завъртете устройството

Подвижна БУЛБ турбина с вграден генератор на постоянни магнити

С настоящето, имаме удоволствието да Ви представим подвижната булб-турбина - една иновативна концепция, използваща технологии от последно поколение, която се отличава с изключително висока ефективност при генериране на базова енергия, екологосъобразност и ниски инвестиционни разходи в строителната фаза.

Подвижната булб-турбина е подвижно съоръжение, изцяло потопено под вода, състоящо се от нисконапорна, двойнорегулираща каплан булб-турбина, генератор с постоянни магнити, решетопочистваща, маслена и хидравлична системи, всички фабрично интегрирани в един стандартизиран стомано-бетонов модул.

Конструкция на подвижна булб-турбина

Напречен профил през водноелектрическата централа

Разработването на технологията е подкрепено чрез финансовия инструмент на Европейския съюз за развитие на иновациите и за интегриране на техники и методи, свързани с бъдещото развитие на Общностната политика в областта на опазване на околната среда - Програмата “Life”.

Водноелектрическите централи, оборудвани с подвижна булб-турбина, се отличават с проста конструкция, лесен монтаж, висока ефективност, по-дълъг експлоатационен живот и множество екологични предимства. Проектирани са за работa в рамките на ниските и средни налягания (2.00 – 10.00м пад) и намират основно приложение при изграждане на руслови водноелектрически централи на течащи води.

Основни предимства на технологията:

  • Генераторът е с постоянни магнити и е директно свързан към турбината, при което се достигат стойности на коефициента на полезно действие, надвишаващи 95%;
  • Благодарение на потопената конструкция и в зависимост от конкретните условия на реката, може да се постигне увеличение в производството на електроенергия до 25%, съпоставено с традиционните решения;
  • Потопената конструкция позволява провеждането на високите води през централата, без риск от авария на оборудването;
  • Спецификата на фабричната компановка позволява да не се изгражда сградоцентрала, което води до чувствително намаляване на инвестиционните разходи във фаза строителство, както и до съкращаване на срока за изграждане на обекта;

Изключителна екологосъобразност - конструкцията на съоръжението позволява провеждане на дънни и плаващи наноси, цялостно пропускане на ихтиофауната, без да се наблюдава неблагоприятно въздействие върху естествените функции на речните хабитати.

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

  • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
  • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
  • оценка на ЕСКО проекти;
  • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
  • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.