Завъртете устройството

Членства

България Инженеринг ЕАД е член на CEDEC чрез СПЕЕ (Съюз на производителите на екологична енергия в България). Като организация на основно средни по размер регионални енергийни компании с дейност в сектор производство на електрическа и топлинна енергия, електрически и газоразпределителни дружества, оператори измерване и доставчици на енергийни услуги, CEDEC представлява интeреса, на 85 милиона клиента с годишен оборот над 120 милиарда евро в десет европейски държави включително България пред институциите на ЕС.

Съюза на производителите на екологична енергия в България, популяризира инициативи за производство на енергия от възобновяемите и алтернативни източници, подпомага развитие на проекти, подготовка на анализи и прогнози, научни разработки и мониторинг в областта на ВЕИ и АИЕ. Развива дейности и по опазване на околната среда и повишаване икономическа ефективност на производството. Представлява интересите на сектора пред други професионални и обществени организации и органи на местна и държавна власт и граждански организации.

Камерата на енергийните одитори се развива като професионална браншова организация, обединяваща максимален брой фирми, акредитирани и регистрирани в АЕЕ. Като такава основната и задача е съгласуване на политиката на фирмите – членки по отношение на качеството на извършваните от тях услуги в областта на енергийната ефективност, качеството и пълнотата на използваните методики и приложен софтуер от една страна и от друга представляване интереса и предлагане на инициативи за промяна на нормативната база за насърчаване прилагането на мерки за постигане на енергийни спестявания.

Сдружението на италианските предприемачи в България свързва италианският пазар с българският като насърчава взаимното партньорство, улеснява необходимите контактите с българските институции. Следи развитието на българската икономика чрез всекидневно издаван двуезичен бюлетин за предприемаческият сектор в България и Италия. В цифри Конфиндустрия България отчита дейност на стойност общо 2 милиарда евро преки инвестиции, продажби на стойност 1,3 милиарда евро и над 20 000 работни места.

България Инженеринг ЕАД е съучредител на Алианса за Енергийна Ефективност. АЕЕ е сдружение с нестопанска цел, създадено да участва активно в реализирането на модели, политики и стратегии за повишаване на енергийната ефективност и постигането на националните цели за ефективно използване на енергийните ресурси в България.

 

ТЪРГОВИЯ И БАЛАНС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Виж повече

 Б.И. ЕНЕРДЖИ ООД предоставя услуги в сферата на енергийния мениджмънт :

  • Покупка и продажба на електрическа енергия
  • Анализ и прогноза на потреблението
  • Балансиране и цялостно управление на енергийни потоци